fbpx

Future Talks, odc. 1.: Jutro zaczyna się dziś.

Postęp dziś i w przyszłości będzie się dokonywać w wielkich miastach.

Żyjemy w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek dotąd. Postęp dokonuje się na skalę, jaka jeszcze niedawno wydawała się nam niemożliwa. Obejmuje coraz więcej dziedzin życia: prywatnego, społecznego oraz biznesu.

Współczesne metropolie stają się fabrykami innowacji, nowych technologii oraz motorami napędowymi nowoczesnych gospodarek opartych na wiedzy. To wszystko nierozerwalnie łączy się ze światem biznesu oraz rynkiem nieruchomości, które rosną razem z nim. Za tym wszystkim idą liczne ułatwienia, szanse, nadzieje i zagrożenia, ale też wyzwania.

Obszarem, który jest szczególnie ciekawy, w kontekście nadchodzącej przyszłości, jest obszar telekomunikacji i technologii informacyjnych. Słyszymy o wdrożeniu sieci 5G. Z drugiej strony sieci światłowodowe będą rozbudowywać się w budynkach, fabrykach, ale także w przestrzeni publicznej. Dzięki temu już niedługo będziemy mogli zbierać ogromne ilości danych, które pomogą nam lepiej zdiagnozować, co dzieje się dookoła nas. Być może w średniej lub dłuższej perspektywie nastąpi fuzja funkcji różnych przestrzeni. To oznacza, że przestrzeń naszej pracy i naszego życia prywatnego, nie będzie już wyraźnie rozgraniczona.

Wobec tych zmian nasuwają się pytania: Jak będą funkcjonować firmy przyszłości? W jakich budynkach będą lokować swoje siedziby? Jakie technologie zmienią w najbliższym czasie rynek nieruchomości, a tym samym miasta i projektowanie przestrzeni dla ludzi?

To tylko niektóre spośród wielu pytań, które nas interesują. Będziemy o nich rozmawiać, w ramach serii naszych filmów Future Talks, w gronie ekspertów, specjalistów, praktyków z branży nieruchomości, biznesu, architektury, technologii i nauki.

Chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jak zmieni się nasz świat, jak będziemy żyć i pracować.

English version:

We live in a world that is changing faster than ever. We are making progress on a scale that until recently seemed impossible and it covers more and more areas of our lives: private, social and business.

Today’s metropolises will become factories of innovation and new technologies, the driving engines of modern economies. All this is inextricably linked with the business world and the real estate market, which grows with it. This brings with it a whole range of conveniences, opportunities, hopes and threats, as well as challenges.

An area that seems to be particularly interesting is the area of telecommunications and information technology, or ICT . We hear a lot about 5G networks. The flipside are fibre-optic networks, which will expand in buildings and factories, and also in public space. We will soon be able to collect huge amounts of data that will help us better understand and diagnose what is happening around us. In the medium to long term, the functions of various spaces may be fused together. This means that the space of our work and our private life will not be clearly demarcated.

In the face of these changes, questions arise: How will companies of the future operate? In which buildings will they locate their headquarters? What technologies will change the real estate market in the near future and thus the city and the design of space for people?

These are just some of the many subjects that interest us. As part of our Future Talks series we want to talk about them with experts, specialists, practitioners from real estate industry, business, architecture, technology and science. We want to learn more about how our world will change, how we will live and work.