Regulamin.

Regulamin serwisu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.najem.ca („Serwis”). Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków korzystających z Serwisu („Użytkownicy”), z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem Serwisu jest spółka Colliers International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 135840 („Administrator”).
 3. Serwis jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne (udostępnianie informacji dotyczących rynku nieruchomości poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie Użytkownika).

§ 2 Zasady funkcjonowania serwisu oraz korzystania z jego zasobów

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne.
 2. W Serwisie publikowane są informacje o rynku nieruchomości oraz informacje dotyczące usług oferowanych przez Administratora.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów Serwisu w żadnym razie nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych.
 1. Administrator dokonuje weryfikacji wszelkich danych dostępnych w Serwisie z należytą starannością, dane te mogą jednak odbiegać od rzeczywistości. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych zawartych w Serwisie. Użytkownik powinien dokonać weryfikacji danych w Serwisie przed podjęciem na ich podstawie jakichkolwiek działań, w szczególności decyzji biznesowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do zasobów Serwisu. Administrator jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu w każdej chwili bez konieczności informowania Użytkowników o przyczynie takiej decyzji.
 3. Jeżeli naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej lub Administratorowi, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia takiej szkody.

§ 3 Odpowiedzialność administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu i za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator nie odpowiada za niezależne od niego ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Serwisu.

§ 5 Obowiązywanie regulaminu. Zmiana regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stornie internetowej na której prowadzony jest Serwis. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej na której prowadzony jest Serwis. Każdy Użytkownik decydujący się korzystać z zasobów Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść oraz  zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz wszelkie reklamacje należy zgłaszać pocztą na adres Administratora o którym mowa w §1 Regulaminu, bądź na adres e-mail: poland@colliers.com
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie a odnoszących się do jego treści mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.