fbpx

O jakim biurze marzy pokolenie Y?

Jakość przestrzeni biurowej odgrywa ważną rolę nie tylko w kreowaniu wizerunku firmy, ale też w budowaniu jej przewagi konkurencyjnej.

Jakość przestrzeni biurowej w budowaniu swojego biznesu ma ogromne znaczenie. Richard Branson powiedział kiedyś, że z punktu widzenia zarządzającego daną firmą, to nie klienci są  najważniejsi, tylko pracownicy, bo jeżeli on zadba o pracowników, to jego pracownicy zadbają o jego klientów. W ten właśnie sposób Branson zbudował jeden z największych biznesów na świecie. Myślę, że kluczowa jest  umiejętność połączenia wszystkich pokoleń, które pracują w danej firmie i dopasowanie przestrzeni pracy do każdego pracownika. Jest to dużym wyzwaniem, tym bardziej, że te pokolenia zaczynają się coraz bardziej mieszać. Przestrzeń biurowa jest istotna nie tylko z tego punktu widzenia, że  spędzamy w niej 8 godzin dziennie, co najmniej. Nie licząc tych, którzy, budując własny start up albo własną firmę, spędzają w pracy po 12, 15 godzin. Tak jak informacja radiowa powinna być nieinwazyjna, to znaczy słuchając tej informacji, ze zrozumieniem, mogę wykonywać inne czynności. Tak samo w przestrzeni swojej pracy w biurze czy gdziekolwiek w firmie, przestrzeń ma mi nie przeszkadzać, tylko pomagać w budowaniu biznesu.

Ogromnym wyzwaniem jest też pogodzenie potrzeb różnych pokoleń w jednym miejscu pracy. Przedstawiciele pokoleń X, Y, Z  są przyzwyczajeni  do innej pracy i tutaj  fundamentalne znaczenie ma kadra zarządzająca. Tak jak szybko następuje rozwój technologiczny firmy, tak w parze nie idzie rozwój, mówiąc ogólnie, HR-owy. Bardzo duże wyzwanie stoi przed działami human resources oraz przed managerami, którzy muszą się nauczyć zarządzać tak zróżnicowanym środowiskiem. Dzisiejsze młode pokolenia, „millenialsi”, chcieliby mieć szefa, który jest po prostu „spoko”, który ich zrozumie,  wysłucha, da feedback i który będzie po prostu człowiekiem, a nie kimś, kto skupia się tylko na realizacji planów sprzedażowych.

English version below:

The quality of office space is of immense significance for building up one’s own business. Richard Branson once said that from the perspective of a person managing a company clients do not come first, but employees – if they receive proper care, they will take care of the company’s clients. This philosophy enabled Branson to create one of the largest companies in the world. In my opinion, the ability to integrate all generations which work in a given company and adjust the workspace to each employee is a key aspect. It is a considerable challenge, especially because those generations begin to intermingle with each other to the greater extent. Office space serves a crucial function not only due to the fact that we tend to occupy it at least 8 hours a day – not to mention the founders of their own companies or start-ups who devote 12-15 hours to work. Just as information announced in radio should be non-invasive (it means that I can perform other tasks and at the same time listen to it and understand it), the same applies to the space in an office or any place in the company which should not hinder but help me in building up my business.

The reconciliation of the needs of various generations present in the same workspace is also extremely challenging. The representatives of the X, Y and Z generations are used to different work conditions, therefore the management is of fundamental importance here. Although companies experience rapid technological progress, the same does not apply to, generally speaking, HR development. HR departments and managers face a particularly difficult task of learning how to manage such diversified environment. Today’s young generations – ‘millennials’ – would like to have a ‘cool’ boss, who would understand them, listen to them, give feedback and who would be simply a human and not somebody oriented only towards the fulfilment of sales plans.

Więcej o konferencji Human Centered Places »