fbpx

Jak dziś utrzymać pracownika?

Zrozumienie i spełnienie oczekiwań pracowników ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ich zaangażowania i lojalności wobec pracodawcy.

 

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest utrzymać pracowników. Przyczyną tego jest kilka nakładających się czynników demograficznych. Z jednej strony społeczeństwo się starzeje, więc jest coraz mniej osób zdolnych do pracy. Po drugie, mamy bardzo dużo pokoleń wchodzących na rynek, różne są ich potrzeby oraz sposoby na budowanie ich zaangażowania. Po trzecie, edukacja nie nadąża nad rozwiązywaniem potrzeb biznesowych. Najniższe w historii Polski bezrobocie jest kolejnym czynnikiem. Będzie coraz trudniej utrzymać pracowników i zapewnić im rozwój.

Różne pokolenia pracowników mają odmienne oczekiwania. Są to ludzie na różnym etapie rozwoju. Młode osoby potrzebują bardziej elastycznego czasu pracy, matki potrzebują tego, żeby można o każdej porze wyjść do swojego dziecka. Jeśli chodzi o potrzeby charakterystyczne dla konkretnych pokoleń to pokolenie X potrzebuje bezpieczeństwa w pracy. Musimy pamiętać, że to jest pokolenie, które wyrabiało w Polsce kapitalizm i teraz chciałoby już odpocząć. Jeżeli chodzi o pokolenia Y i Z, to są one bardzo podobne w kontekście ogólnych oczekiwań.  Chcieliby, żeby w pracy było łatwo, prosto i przyjemnie, ale też jest to pokolenie, które może nam dużo oddać, także ze względu na rozwijającą się technologię. Pokolenia te potrzebują dostępu do nowych informacji, potrzebują się cały czas rozwijać. Potrzebują tego, żeby ich szef był mentorem, przewodnikiem, a nie tylko hierarchicznym władcą. Oczekują dobrej atmosfery w pracy i ludzi, którzy ich lubią no i jeszcze wiele, wiele innych.

W utrzymaniu pracowników mogą pomóc mechanizmy, które powodują, że ich doświadczenie w pracy jest takie samo jak doświadczenie w życiu prywatnym. Work-life integration, czyli przenikanie się  życia prywatnego z zawodowym, a w pracy spędzamy 30% czasu, jest dla pracowników najważniejsze. Biorąc pod uwagę piramidę Maslowa, pracodawcy muszą  zapewnić tych 5 potrzeb m.in. potrzebę uznania, samorealizacji, bezpieczeństwa poprzez płace. Czynników zaangażowania jest wiele, ale ważne jest także, żeby szefowie byli  dla pracowników opiekunami, aby dbali o nich i doceniali ich. Pracownicy chcą się ciągle rozwijać, więc potrzebują jasnych ścieżek kariery, chcą wiedzieć, gdzie idą, na każdym kroku chcą otrzymywać  feedback na temat tego, co robią dobrze, a co robią źle, chcą też mieć elastyczny czas pracy, co  pozwoli im „blendować” życie prywatne z zawodowym.

Wydaje mi się, że w przyszłości zawsze już będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika i  nie chodzi tu o demografię.  Chodzi o głębszą zmianę w produktywności i w technologii, która będzie wymuszać na pracownikach i na pracodawcach zupełnie inne podejście do  konsumowania  miejsca pracy. Mówię o wchodzącej robotyzacji i konieczności dzielenia się naszą pracą z robotami. Ludzie będą musieli stać się bardziej kreatywni i będą mogli wykorzystywać swoje  naturalne instynkty ludzkie. Taka praca będzie się bardziej liczyła i pracodawcy, taka jest moja teoria, będą musieli odpowiednio traktować pracowników.  Jest to taka naturalna droga do tego, żebyśmy nie byli robotami tak, jak jesteśmy teraz, tylko żebyśmy się stali ludźmi.

English version below:

Nowadays, it is becoming increasingly difficult to retain employees. It results from a few overlapping demographic factors. First of all, the society is growing old, therefore, there are fewer and fewer people capable of work. Secondly, a large number of generations – with various needs – is entering the market and a number of different methods is necessary to build their commitment. Thirdly, the education system fails to satisfy business needs fast enough. The lowest unemployment rate in the history of Poland constitutes another factor. It will be more and more difficult to retain employees and stimulate their growth.

Various generations of employees have different expectations. These people are at different development stage. Young people need more flexible working hours, mothers need to be allowed to leave work at any time to take care of their children. As regards the needs typical for particular generations, the generation X needs job security. We should bear in mind that this is the generation which is responsible for shaping capitalism in Poland and now it would like to relax. When it comes to generations Y and Z, they are remarkably similar in respect of their general expectations. They want their work to be a walk in the park, however, it is also a generation which can give us back a lot, partially due to continuous advances in technology. These generations need access to new information, they want to develop all the time. For them, a perfect boss is a mentor, a guide – not only an officer higher in hierarchy. At work, they expect friendly atmosphere, people who will like them, to name only a few things.

Mechanisms which allow matching employees’ work experience with their personal experiences may facilitate retention of employees. Work-life integration, that is the process in which the personal life intermingles with professional life – which consumes approximately 30% of our time – serves a great role for employees. When we consider the Maslow’s pyramid, employers must satisfy 5 needs, inter alia, the need of esteem, self-realisation, security through salary. There are plenty of commitment factors but it is also important that employers perform a role of guardians to their employees, that they take care of them and appreciate them. Employees want to develop their skills all the time, thus, they need clear career paths; they want to know where they are heading and they want to receive regular feedback on what they are doing right and what they are doing wrong; they want to have flexible working hours which will allow them to ‘blend’ their personal life with work.

It seems to me that the employee’s market is a trend that will settle for good and not because of the demography. The reason lies in a more profound change in productivity and technology which will force employees and employers to adopt a completely new attitude towards workplace usage. What I am referring to is the advancing robotization and the necessity to share our work with robots. People will have to become more creative and will be able to use their natural human instincts. Such work will have greater value and, in my opinion, as a result, employers will have to properly appreciate their employees. This will naturally lead to treating people not as robots – as happens now – but as human beings.

Więcej o konferencji Human Centered Places »