fbpx

Jak biznes powinien odpowiedzieć na 4. rewolucję przemysłową?

Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza, że przenosimy się do świata wszechobecnych technologii cyfrowych. Trzecia rewolucja przemysłowa zapoczątkowała epokę komputerów. Przetwarzanie danych odbywało się w stałych miejscach. Komputery były na naszych biurkach, a biurka — w naszym biurze. W wyniku czwartej rewolucji przemysłowej komputery stają się wszechobecne — są wszędzie. Każdy z nas nosi superkomputer w kieszeni. Wszystkie informacje są przechowywane w chmurze. Środowisko wokół nas pełne jest czujników, które informują nas, jak wszystko działa. Oprócz tego mamy cały świat sztucznej inteligencji, uczenia się maszyn, robotyki i tak dalej. Wszystko to zapewnia nam supermoce, dzięki którym możemy efektywniej wykorzystywać nasze ludzkie umiejętności, aby robić więcej mniejszym wysiłkiem.

W odpowiedzi na czwartą rewolucję przemysłową musimy zdać sobie sprawę, że wszystkim, co jest zorganizowane, powtarzalne lub przewidywalne albo też monotonne, nudne i niebezpieczne, będą zajmować się maszyny. Dokona tego sztuczna inteligencja. Dlatego też musimy skupić się na tym, co czyni nas ludźmi, czyli na wyobraźni, intuicji, inteligencji społecznej, współpracy i tym podobnych aspektach. Picasso zwykł mawiać: „Komputery są bezużyteczne. Potrafią tylko udzielać odpowiedzi”. O to właśnie chodzi. Maszyny nie wiedzą, jakie pytania zadawać. To właśnie nasze zadanie i dlatego powinniśmy rozwijać nasze ludzkie umiejętności, aby wiedzieć, jak pracować z maszynami. Tak samo, jak musimy rozwijać umiejętności typowe dla ludzi, musimy również rozwijać umiejętności techniczne. Nie jest nam potrzebna wiedza na temat tego, jak prowadzić szkolenia — nie martwcie się o to, jak zostać trenerem. Musicie natomiast wiedzieć, jak działają maszyny, co robią i w czym są dobre. Następnie powinniście zacząć myśleć w kategoriach „człowiek i maszyna”, a nie o tym, kto z nich zwycięży. Dlatego też musicie dużo pracować z maszynami, zamiast z nimi walczyć.

Firmy powinny rozważać tworzenie nowych modeli biznesowych. A jeśli nie modeli biznesowych, to sposobów wykorzystania sześciu nowych kluczowych możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. Pierwsza z nich to automatyzacja procesów. Sztuczna inteligencja jest w tym bardzo dobra, ale musicie pamiętać, że nie wystarczy po prostu automatyzować procesów z przeszłości. Przemyślcie je — zastanówcie się, jak moglibyśmy wykorzystać nowe technologie oraz ludzkie umiejętności, które rozwijamy, aby tworzyć nowe procesy. I wtedy je automatyzujcie. Następny obszar to cały biznes zajmujący się głosem, filmami czy zdjęciami. Sztuczna inteligencja jest oczywiście bardzo dobra w rozpoznawaniu treści filmów i zdjęć. Doskonale radzi sobie też z optymalizowaniem skomplikowanych systemów. Wszyscy żyjemy w bardzo złożonym świecie. Czy można spojrzeć na cały system i wykorzystać sztuczną inteligencję do wyodrębnienia punktów informacji, co pozwoliłoby zoptymalizować system pod kątem określonego zadania, które wasz klient musi wykonywać? Czy możecie tworzyć treści automatycznie? Czy potraficie tworzyć raporty w czasie rzeczywistym na podstawie strumieni danych z różnych obszarów i prezentować je przy użyciu szablonów, tak aby możliwe było korzystanie ze stale aktualnych raportów, a nie z raportów tygodniowych, miesięcznych czy kwartalnych? Kolejną istotną sprawą jest rozumienia języka, jakim posługują się ludzie. Czy można użyć chatbota do usprawnienia pracy centrum obsługi klienta? Czy można szybciej analizować dokumentację? I tym podobne kwestie. I wreszcie – najważniejsza sprawa dotycząca sztucznej inteligencji i może najlepszy sposób jej postrzegania to fakt, że sztuczna inteligencja redukuje koszt przewidywania. Wszystko sprowadza się do prawdopodobieństwa. Obecnie dzięki sztucznej inteligencji możemy przewidywać, co się stanie. Czy ja to zrobię? Czy mój klient to kupi? Czy należy rozwijać ten nowy produkt? Ilu potrzebuję pracowników? Ile osób odwiedzi mój sklep w piątek? I tak dalej. Wszystko to są przewidywania. Im dokładniejsze prognozy można uzyskać, tym lepiej można zoptymalizować własną działalność. Obniżenie kosztów prognozowania jest zatem naprawdę przydatną możliwością, jaką oferuje sztuczna inteligencja. Jednak zawsze należy pamiętać o jednym: przy malejącym koszcie prognozy rośnie wartość osądu, ponieważ trzeba osądzić więcej ludzkich aspektów. Innymi słowy, gdy koszt prognozy maleje, wartość osądu wzrasta.

English version: 

The fourth industrial revolution really means that we’ve moved to a pervasively digital world. In the third industrial revolution, that was the computer age. It was very much where computing fixed in location. Computers were on our desk and the desk was in our office. The fourth industrial revolution is where computing becomes pervasive, it’s everywhere. All of us have super computers in our pocket. We have all our information up in the cloud. We have sensors all around the built environment which tell us how the world is working. And then on top of that you have the whole area of artificial intelligence, machine learning, robotics and alike. And these are all adding super powers that enable us to bend our human skills and do a lot more with less.

The way we need to respond to the fourth industrial revolution is to realise that anything that is structured, repeatable or predictable or dull, dreary and dangerous is going to be done by the machines. That’s what is going to done by the artificial intelligence. So we really need to concentrate on what it is that makes us human, which is designed imagination, intuition, social intelligence, collaboration and alike. Picasso had a great saying. He used to say: “Computers are useless. They can only give you answers”. And that is exactly the point. The machines do not know what questions to ask. That’s what we should be doing and it’s for us to really develop our human skills so we know how to interact with these machines because in the same way that we have to build up our human skills, we actually do need to build up our technical skills as well. We don’t need to know how to coach, you don’t need to worry about becoming a coach, but you need to understand how the machines work, what is it they do, what is it they’re good at. And then you need to be thinking in terms of human plus machine, trumps human or machine, on its own. So you need to very much work with machines, don’t fight them.

Businesses really should be considering creating new business models or if not so much business models, that should be looking to exploit 6 key new capabilities that AI enables. The first of those is to automate processes. That’s something that AI is very good at, but you must think, don’t necessarily just automate the processes of the past. Rethink the processes, rethink processes in terms of how could we use these new technologies plus these human skills that we are developing, to create new processes and then automate them. Then it’s the whole business about dealing with voice, videos, pictures. AI is of course extremely good at understanding the contents of videos and pictures. And it’s also extremely good at optimising complex systems. We all live in a very complex world. Are there  ways that you can look at a whole system and use AI to extract the information points, that would enable you to optimise it for particular job, that your customer needs to do. Can you create content automatically, can you create real time reports by pulling in data streams from different areas and exposing them via templates so you have this permanent reporting as opposed to weekly, monthly, quarterly. And then there’s the whole notion around understanding people using language. Could you do a chatbot to improve to your helpdesk? Could you analyse documentation much faster and alike? And also, finally, the whole point about AI, maybe the best way to think about it, is that it actually reduces the cost of making predictions. It’s all about probability. Now, AI enables us to predict things. Am I going to do that? Is my customer going to buy this? Should I develop this new product? How many staff do I need? How many people are going to be in my shop on Friday? And alike. They are all predictions and the more you can make reasonably accurate predictions, the more you can optimise your own businesses. So, reducing the cost of prediction is really useful within AI but there is one thing to always remember: as the cost of prediction goes down, the value of judgement goes up because we have more human things that we need to pass judgement on. So the judgement increases in value as prediction decreases in cost.

Więcej o konferencji Human Centered Places »