fbpx

Innowacje będą kształtować nowe modele współpracy.

Innowacje towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Od początku jesteśmy najbardziej kreatywni, tworzymy nowe narzędzia, przedmioty, którymi posługujemy się w coraz bardziej inteligentny sposób. Jako ludzkość mamy na swoim koncie wiele przełomowych odkryć. Niektóre może wydają się mniej innowacyjne, jak podwójna księgowość czy mapy, ale stanowią one wielki przełom dla nas, jeśli chodzi o podróżowanie, zdobywanie nowych lądów. Najważniejszym wynalazkiem ostatnich czasów jest internet, zbliżanie się, zmniejszanie odległości. Patrząc na naszą historię, ciągle odkrywamy nowe rzeczy.

Jeśli chodzi o innowacje, które w tym momencie są na horyzoncie najbardziej widoczne, to wyróżniłbym dwa obszary. Jeden to wątek technologiczny i modne ostatnimi czasy hasło „internet rzeczy”. Ta łączność z urządzeniami, nowe technologie i ogromna ilość danych, którą gromadzimy, otwiera przed nami możliwości, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Z drugiej strony, jest to bardzo duże wyzwanie ze strony psychologicznej. Należy się zastanowić, jak ludzie powinni ze sobą pracować, jak mają wyglądać nowe modele. Jest takie pojęcie w języku chińskim, nazywa się „Shanzhai”. Kiedyś znaczyło to zwykłą kopię, podróbkę. Aktualnie jest to nowy model współpracy, gdzie nie wielkie koncerny, ale duża liczba małych firm, osób, zaczyna budować już nie tylko programy, ale także urządzenia. Nie wiemy, co będzie następną innowacją, ale moim zdaniem będzie ona dotyczyła nie tylko sfery czysto technologicznej, ale także naszych relacji międzyludzkich.

Interesujące w sferze wynalazków jest to, że nie tylko my tworzymy rozwiązania, które mają odpowiadać na nasze bieżące potrzeby. To tak naprawdę one kreują później pewnego rodzaju możliwości i wyzwania, z których sobie wcześniej nie zdawaliśmy sprawy. Jest to swoista synergia, takie sprzężenie zwrotne, czyli im więcej nowych rzeczy wymyślimy, tym  więcej nowych obszarów i technologii będzie powstawać. Może za chwilę nie będziemy chcieli lecieć w kosmos, tylko zdobyć dno oceanu? Na razie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.

English version below:

Innovations have accompanied humankind since time immemorial. From the very beginning, we are the most creative, we produce tools and objects which we use in a more and more intelligent manner. People may boast numerous ground-breaking discoveries. Some of them, such as double-entry book‑keeping or maps, seem less innovative but they constitute a major breakthrough for us in respect of travelling and discovering new territories. The most important invention of the recent times is the internet, getting closer, reducing the distance. Our history proves that we have been incessantly discovering new things.

As regards innovations which at the moment are the most popular, two areas may be distinguished. The first one pertains to technology and the recent buzzword – ‘internet of things’. The communication with devices, new technologies and immense amount of data which we collect open up possibilities we did not know exist. On the other hand, it is a great challenge in terms of psychology. We should consider how people should work with each other, how the new models should look like. In Chinese language there is this concept of “Shanzhai”. In the past, it signified a copy, something fake. Now it stands for a new model of cooperation through which a large number of small companies, people – as opposed to large companies – begin to develop not only programmes but also devices. We do not know what the next innovation will be but, personally, I think that it will concern not only the sheer technological area but interpersonal relations.

What is interesting in the field of inventions is that not only we produce solutions which are intended to satisfy our immediate needs. It is them that later create certain possibilities and challenges which we did not realise before. It involves a certain synergy, a kind of feedback, as the more new things we come up with, the more new areas and technologies will be created. Maybe soon we will not want to go to space but conquer the depths of the oceans? For now, our imagination is the limit.

Więcej o konferencji Human Centered Places »