fbpx

Czy ludzi w pracy zastąpią roboty?

Środowisko i rynek pracy dynamicznie się zmieniają. Jest to wynik pojawiania się nowych pokoleń, jak i rozwoju technologii.

Dla przyszłych pokoleń pracowników jedną z kluczowych umiejętności będzie umiejętność szybkiego uczenia się i adaptowania do zmian. Jeżeli chodzi o pozostałe, to pewnie przez jakiś czas umiejętności techniczne, umiejętność łączenia pracy kreatywnej, pracy z innymi ludźmi z pracą bardziej techniczną. Jeśli chodzi o to, czy człowiek będzie nadal potrzebny w pracy, to pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to tak. W jakim zakresie? Tutaj możemy długo dyskutować. Czy praca znajdzie się dla wszystkich? Temat jest nadal otwarty, ściera się tutaj dużo ekspertów, ale dyskusje dotyczą najczęściej perspektywy 30, 40 lat. W ciągu najbliższych 20 lat człowiek zdecydowanie będzie potrzebny.

Jeżeli chodzi o zawody, to w przyszłości nie będą one w pełni zastępowane przez roboty. Raczej jakieś ich części, poszczególne zadania, procesy. Przykłady, które obserwujemy na świecie, to przede wszystkim zawód prawnika, który jest w jakiejś części automatyzowany; zawód lekarza, w zakresie diagnostyki chorób. Coraz częściej oprogramowanie, inteligentne algorytmy dorównują bądź przewyższają umiejętnościami lekarzy, co tak naprawdę pozwala lekarzom więcej czasu spędzić z pacjentem.

Jest kilka czynników, które mają wpływ na sposób pracy w Polsce i na świecie. Po pierwsze, są to zmiany technologiczne, które pozwoliły na zautomatyzowanie pewnych procesów, pozwoliły zmienić pracę. Powstają nowe zawody. Drugi z istotnych czynników, to pojawianie się na rynku pracy czy w firmach kilku pokoleń. W związku z czym, styl pracy, wymagania, biura, muszą być dostosowane do pracowników różnych z pokoleń i ich oczekiwań.

English version:

One of the crucial skills of the future generations of employees will be the ability to learn fast and adapt to changes. Other competence, needed in the immediate future, will probably include technical skills and the ability to combine creativity, team work and technology. In respect of the question whether people will be needed at work, the first answer that comes to mind is an affirmative one. To what extent? It is a matter for a long debate. Will there be enough work for everybody? This subject is still open, various experts conduct vigorous debates which, nonetheless, focus on the perspective of 30-40 years. In the nearest 20 years, people will be definitely needed.

As regards particular professions, robots will not substitute humans completely in the future. Rather certain work areas, tasks, processes. Some examples that we may observe globally include lawyers the tasks of whom are partially automated; physicians – in respect of diagnostics. More and more often programmes and intelligent algorithms are equal or superior to doctors and this, in fact, allows them to spend more time with patients.

There are a few factors which affect the professional environment in Poland and around the world. First of all, they include technological changes which enabled the automation of certain processes and introduced changes in the labour market. New professions are emerging. The second important factor is the co‑existence of a few generations on the market and within companies. For that reason, the style of work, requirements, offices must be adjusted to employees of various generations and to their expectations.

Więcej o konferencji Human Centered Places »